Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Өдөр тутмын амьдралын тухай энгийн богино хэмжээний өгүүлбэрийг унших чадвартай эсвэл дунд болон түүнээс дээш боловсролтой 15-24 насны залуучуудын хувь (a) Эмэгтэй (b) Эрэгтэй
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
(Өдөр тутмын амьдралын тухай энгийн богино хэмжээний өгүүлбэрийг унших чадвартай эсвэл бага болон түүнээс дээш боловсролтой 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн [эрэгтэйчүүдийн] тоо) / (15-24 насны нийт эмэгтэйн [эрэгтэйн] тоо) * 100
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2013-07-23
7 Эх сурвалж
Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа/ Хүүхэд хөгжил судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0