АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТДЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЭД ХЯЗГААР, ангийн нэрээр, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангийн төрөл (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-20
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0