ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлт2021
Хохирогч иргэн бүгд
Хүчиндэх
458
Үүнээс эмэгтэй
Хүчиндэх
441
7 хүртэлх
Хүчиндэх
18
8-13
Хүчиндэх
130
14-17
Хүчиндэх
130
18-24
Хүчиндэх
75
25-29
Хүчиндэх
29
30-34
Хүчиндэх
29
35-39
Хүчиндэх
17
40-44
Хүчиндэх
12
45-49
Хүчиндэх
4
50-54
Хүчиндэх
6
55-59
Хүчиндэх
2
60-64
Хүчиндэх
4
65-69
Хүчиндэх
1
70 ба түүнээс дээш
Хүчиндэх
1

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-29
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0