АВЛИГЫН ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, тэрбум төгрөгөөр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Авилга (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тэрбум.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн хохиролд тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн, хуулийн этгээд хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах байгууллагад гомдол гаргаж, хохирлын талаар нэхэмжлэл гаргаснаар, эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шалгаж, тогтоосон гэмт хэргийн хохирлын хэмжээг мөнгөн дүнгээр илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
тэрбум.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-27
7 Эх сурвалж
Цагдаагийн ерөнхий газар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0