2500 ГРАММААС БАГА ЖИНТЭЙ ТӨРСӨН ХҮҮХЭД, бүс, аймаг, нийслэл, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-10-15
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0