НЭГ СУВИЛАГЧИД НОГДОХ ХҮН, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлангийн жилд нэг сувилагчид ногдох хүнийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн жилийн дундаж хүн амын тоог нийт сувилагчийн тоонд хувааж тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-04
7 Эх сурвалж
Эрүүл мэндийн яамны статистик мэдээлэл
Тайлбар
Тайлбар: Улаанбаатарт зөвхөн дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлүүд орсон болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0