ЭМНЭЛЭГТ ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧИД, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант жилд эрүүл мэндийн байгууллагад ажилласан нийт ажилчдын тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Эрүүл мэндийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 11 сарын 18-ны өдрийн 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Эрүүл мэндийн үзүүлэлт тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-13
7 Эх сурвалж
ЭМЯ
Тайлбар
Тайлбар: Улаанбаатарт зөвхөн дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлүүд орсон болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0