ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нас харгалзалгүйгээр тодорхой түвшний нийт суралцагчдын тоог тухайн хичээлийн жилд тэр түвшинд суралцвал зохих насны нийт хүүхдэд эзлэх хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Хамран сургалтын бохир жинг тооцохдоо нас харгалзалгүйгээр боловсролын тухайн түвшинд суралцагчдын тоог энэ түвшний боловсрол эзэмших насны нийт хүүхдийн тоонд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-05-01
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Тайлбар
Нас харгалзалгүйгээр тодорхой түвшний нийт суралцагчдын тоог тухайн хичээлийн жилд тэр түвшинд суралцвал зохих насны нийт хүүхдэд эзлэх хувиар илэрхийлсэн үзүүлэлт юм.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0