ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, улсын дүнгээр, улирлаар,сараар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

зочид буудал (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант хугацаанд зочид буудалд байрласан зочин тус бүрийн байрласан ор хоногийн тоог хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд зочид буудалд байрласан зочин тус бүрийн байрласан ор хоногийн тооны нийлбэрээр гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
ш
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-17
7 Эх сурвалж
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0