ИМПОРТ, барааны бүлгээр, сар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

барааны бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.ам.долл

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Импортын гүйцэтгэлийг барааны бүлгээр гаргахад “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” /БТКУС/-ийн ангиллыг ашиглана.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 3-р хавсралтаас барааны бүлгүүдийн үзүүлэлтүүдийг авч тооцдог.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-02-18
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 3-р хавсралт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0