Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Улс орон (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.ам.долл

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 2-р хавсралтыг ашиглан экспорт хийсэн орнуудын үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаж байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 2-р хавсралтаас улсуудын үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаж байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-19
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 2-р хавсралт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0