ЭКСПОРТЫН ЗАРИМ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ ТОО ХЭМЖЭЭ БОЛОН ҮНИЙН ДҮН, сар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Гол нэр төрлийн бараа (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.ам.долл

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын экспортын гол нэрийн бүтээдэхүүн нь эрдэс бүтээгдэхүүнүүд юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээний 8-р хавсралтаас нэрлэгдсэн барааны үзүүлэлтүүдийг авч тооцож байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-23
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ 8-р хавсралт
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0