ГАДААД ХУДАЛДААНЫ САРЫН НИЙТ ЭРГЭЛТ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, тухайн сарын гүйцэтгэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

гадаад худалдааны үндсэн үзүүлэлт (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.ам.доллар

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож байна. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас зөвлөмж болгосон “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх,  статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон ГЕГ-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн A/A115 тоот хамтарсан тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Экспорт, импортын нийлбэрээр гадаад худалдааны барааны нийт эргэлтийг тодорхойлно. Гадаад худалдааны тэнцлийг экспортоос импортыг хасч тооцно. Тэнцэл (-) тэмдэгтэй бол алдагдалтай, (+) тэмдэгтэй бол ашигтай гэж үзнэ. Барааны экспорт гэж Монгол Улсын материаллаг нөөцийг хорогдуулан, эдийн эдийн нутаг дэвсгэрээс хилийн чанадад гаргаж байгаа барааг тооцно. Барааны импорт гэж Монгол Улсын материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн, хилийн чанадаас эдийн засгийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа барааг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-13
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0