АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН ИНДЕКС, 2015=100, дэд салбараар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Салбар (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн үйлдвэрлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2007 оны 04 сарын 02-ны 01/45 )
3 Тооцох аргачлал
Үнийн Ласпейресийн индексийг хэрэглэнэ
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-10
7 Эх сурвалж
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнийн мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0