Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гаалийн ерөнхий газрын статистикт үндэслэн гадаад худалдааны салбарын үндсэн үзүүлэлтийг тооцож байна. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас зөвлөмж болгосон “Барааг тодорхойлох, кодлох, уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу барааны бүлэг, нэр төрлийг тогтоодог.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гадаад худалдааны үнийн индекс тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2020 оны 06 сарын 04-ний A/54 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
http://metadata.1212.mn/methodologydata.aspx?id=GPnTINc+9UJqdeyKbScRZA==
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-16
7 Эх сурвалж
Гаалийн ерөнхий газрын статистик мэдээ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0