АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БОРЛУУЛАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бүтээгдэхүүний борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот тушаалын хавсралтаар батлав.)
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд худалдсан буюу бусдад зориулж гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний үнийн дүнгээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар, Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-04
7 Эх сурвалж
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын сарын мэдээ
Тайлбар
Тайлбар: Тайлант хугацаанд мэдээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүн
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0