Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүнсний хангамжийн хувь гэж улсын хэмжээний тухайн хүнсний бүтээгдэхүүний жилийн нийт нөөцийг жишсэн хүн амын хүнсний жилийн хэрэгцээнд харьцуулж тодорхойлсныг хэлнэ. Хангамжийн хувийг эх үүсвэрээр дотоодын үйлдвэрлэлээс болон импортоос гэж ангилна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт )
3 Тооцох аргачлал
Хүнсний хангамжийг тооцохдоо нөөцийг жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээнд харьцуулж, 100-аар үржүүлэн хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийн дагуу гаргана. Үүнийг томьёогоор харуулбал: ХХхувь = Нө *100 ЖХжиш ЖХжиш - Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ Нө - Нөөц ХХхувь - Хүнсний хангамжийн хувь
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-09-06
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0