ЖИШСЭН ХҮН АМЫН ЖИЛИЙН ХҮНСНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ, улсын дунджаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жишсэн нэг хүний хоногийн хүнсний хэрэгцээ гэж бодисын үндсэн солилцоо, бие мах бодийн эрхтэн тогтолцооны хэвийн үйл ажиллагаа, эд эсийн нөхөн төлжилт, илч зарцуулалтыг нөхөхөд нэг хоногт шаардагдах илчлэг, шимт бодисуудын хэмжээ, тэдгээрийг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний хэмжээг ойлгоно
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/12 тоот тушаалын I хавсралт )
3 Тооцох аргачлал
Жишсэн хүн амын тоог жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээгээр үржүүлэн жилийн хэрэгцээг тооцно. Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээг дараах томьёогоор тодорхойлно. Үүнд: ЖХY жиш= ЖХ1жиш * ХАжиш (2) ЖХҮжиш - Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ ЖХ1жиш - Жишсэн нэг хүний жилийн хүнсний хэрэгцээ ХАжиш - Тухайн жилийн жишсэн хүн амын тоо
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-25
7 Эх сурвалж
МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУГАА ХҮН АМЫН ТОО, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0