Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

бараа (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөө аж ахуйн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (мах, сүү, өндөг, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо г.м)-ийг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулж тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Нэг хүнд ногдох ХАА-н гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Хөдөө аж ахуйн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн (мах, сүү, өндөг, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо г.м)-ийг жилийн дундаж хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Нэг хүнд ногдох ХАА-н бүтээгдэхүүн= (ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл)/(Хүн амын жилийн дундаж тоо) Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: Энэ үзүүлэлтийг жилийн эцсийн мал тооллого, ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ, хүн амын мэдээллээс жил бүр тооцно. Мэдээллийн задаргаа: Улсын хэмжээнд, бүс, аймаг, нийслэл, салбараар гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
кг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-17
7 Эх сурвалж
Энэ үзүүлэлтийг жилийн эцсийн мал тооллого, ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ, хүн амын мэдээллээс жил бүр тооцно.
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0