Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: толгой

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Мал, тэжээвэр амьтад гэж хөдөө аж ахуйн зориулалтаар өсгөн үржүүлж байгаа амьтдыг хамруулна. Үүнд, адуу, үхэр, тэмээ, хонь, ямаа болон гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй орно. Ашиг олох зорилгогүйгээр өсгөн үржүүлж байгаа гэрийн тэжээмэл амьтад (муур, нохой зэрэг) нь энд орохгүй.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн A/142 тоот тушаалын I хавсралт  )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн статистикийн арга зүй
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-07
7 Эх сурвалж
МАЛ, ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД, ХАШАА, ХУДГИЙН ТООЛЛОГО
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0