ДОТООДЫН БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, сум, дүүргээр, улирлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Дотоодын барилгын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлант хугацаанд гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг өртгөөр илэрхийлсэн дүн
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг бүс нутгаар тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/219 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт)
3 Тооцох аргачлал
Барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээг тооцохдоо барилга, байшин барих болон инженерийн зориулалтаар зам, гүүр, далан зэрэг инженерийн бусад байгууламжийг барих хэлбэрээр үндсэн хөрөнгийг бий болгох, шинэчлэх, засварлах, өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагааны нийлбэрээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-05-24
7 Эх сурвалж
ААНБ
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0