НЭГ АЖИЛЛАГЧИД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, салбараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Салбар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэгж хөдөлмөрийн орцод ногдох гарц буюу ДНБ-ий хэмжээг илэрхийлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бүтээмж тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2017 оны 01 сарын 06-ны өдрийн A/04 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ий хэмжээ буюу хөдөлмөрийн бүтээмжийн түвшингээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-04-01
7 Эх сурвалж
ДНБ-ий үйлдвэрлэл болон орлогын аргын тооцоо, ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0