АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар (2019 он)

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Цалин хөлсний бүлэг (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 320000 төгрөг хүртэл, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 8 бүлгээр ангилж гаргана. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сард 320000 төгрөг (гурван зуун хорин мянган төгрөг) байхаар шинэчлэн тогтоосон.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
НДЕГ-ын Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд хамрагдсан ААНБ-ын ажиллагчдыг авч буй цалингийн хэмжээгээр 320000 төгрөг хүртэл, 320 001 - 500 000, 500 001 - 700 000, 700 001-900 000, 900 001-1100 000, 1100 001-1300 000, 1300 001-1 500 000, 1 500 001 төгрөгөөс дээш гэсэн 8 бүлгээр ангилж, бүлэг бүрт хамаарах ажиллагчдын тоо, дүнд эзлэх хувийг тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-30
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Тайлбар: ¹ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн сард 320 000 төгрөг (гурван зуун хорин мянган төгрөг) байхаар шинэчлэн тогтоосон.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0