Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь хөдөлмөрийн насны хүн амын хэдэн хувийг ажиллагчид эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин: Ажиллагчдын тоог хөдөлмөрийн хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин=Ажиллагчид/Хөдөлмөрийн насны хүн ам×100%
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-26
7 Эх сурвалж
Ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0