ХҮҮХЭД ТӨРҮҮЛСЭН ЭХЧҮҮДИЙН ТОО, гэрлэлтийн байдлаар , аймаг/нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тухайн (насны бүлгийн) эмэгтэйн нөхөн үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд амьд төрүүлсэн хүүхдийн дундаж тоо. Тухайн цаг хугацааг хүртэл тухайн эмэгтэйн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн (насны бүлгийн) эмэгтэйн нөхөн үржихүйн амьдралынхаа хугацаанд амьд төрүүлсэн хүүхдийн дундаж тоо. Тухайн цаг хугацааг хүртэл тухайн эмэгтэйн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор илэрхийлэгдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-03-31
7 Эх сурвалж
Хүн амын статистик
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0