МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

БайршлаарАймагАймгийн код2018
Бүгд
Улсын дүн
000000
3,238,479
Баруун бүс
000001
408,979
Баян-Өлгий
000183
105,090
Говь-Алтай
000182
58,471
Завхан
000181
72,779
Увс
000185
84,309
Ховд
000184
88,330
Хангайн бүс
000002
604,353
Архангай
000265
96,720
Баянхонгор
000264
88,356
Булган
000263
62,214
Орхон
000261
105,987
Өвөрхангай
000262
117,112
Хөвсгөл
000267
133,964
Төвийн бүс
000003
513,438
Говьсүмбэр
000342
17,796
Дархан-Уул
000345
105,923
Дорноговь
000344
69,304
Дундговь
000348
46,628
Өмнөговь
000346
66,722
Сэлэнгэ
000343
111,403
Төв
000341
95,662
Зүүн бүс
000004
220,334
Дорнод
000421
80,984
Сүхбаатар
000422
62,322
Хэнтий
000423
77,028
Улаанбаатар
000005
1,491,375
1
1,491,375
Хот
Улсын дүн
000000
2,197,970
Баруун бүс
000001
135,803
Баян-Өлгий
000183
39,043
Говь-Алтай
000182
19,336
Завхан
000181
16,625
Увс
000185
30,503
Ховд
000184
30,296
Хангайн бүс
000002
245,062
Архангай
000265
21,419
Баянхонгор
000264
30,545
Булган
000263
15,816
Орхон
000261
102,160
Өвөрхангай
000262
32,477
Хөвсгөл
000267
42,645
Төвийн бүс
000003
234,289
Говьсүмбэр
000342
10,630
Дархан-Уул
000345
86,076
Дорноговь
000344
44,041
Дундговь
000348
12,382
Өмнөговь
000346
25,095
Сэлэнгэ
000343
38,674
Төв
000341
17,391
Зүүн бүс
000004
91,441
Дорнод
000421
45,966
Сүхбаатар
000422
18,168
Хэнтий
000423
27,307
Улаанбаатар
000005
1,491,375
11
1,491,375
Хөдөө
Улсын дүн
000000
1,040,509
Баруун бүс
000001
273,176
Баян-Өлгий
000183
66,047
Говь-Алтай
000182
39,135
Завхан
000181
56,154
Увс
000185
53,806
Ховд
000184
58,034
Хангайн бүс
000002
359,291
Архангай
000265
75,301
Баянхонгор
000264
57,811
Булган
000263
46,398
Орхон
000261
3,827
Өвөрхангай
000262
84,635
Хөвсгөл
000267
91,319
Төвийн бүс
000003
279,149
Говьсүмбэр
000342
7,166
Дархан-Уул
000345
19,847
Дорноговь
000344
25,263
Дундговь
000348
34,246
Өмнөговь
000346
41,627
Сэлэнгэ
000343
72,729
Төв
000341
78,271
Зүүн бүс
000004
128,893
Дорнод
000421
35,018
Сүхбаатар
000422
44,154
Хэнтий
000423
49,721
Улаанбаатар
000005
0
12
0

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-15
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0