МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэл, хот/хөдөөгөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршлаар (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

БайршлаарАймаг2018
Бүгд
Улсын дүн
3,238,479
Баруун бүс
408,979
Баян-Өлгий
105,090
Говь-Алтай
58,471
Завхан
72,779
Увс
84,309
Ховд
88,330
Хангайн бүс
604,353
Архангай
96,720
Баянхонгор
88,356
Булган
62,214
Орхон
105,987
Өвөрхангай
117,112
Хөвсгөл
133,964
Төвийн бүс
513,438
Говьсүмбэр
17,796
Дархан-Уул
105,923
Дорноговь
69,304
Дундговь
46,628
Өмнөговь
66,722
Сэлэнгэ
111,403
Төв
95,662
Зүүн бүс
220,334
Дорнод
80,984
Сүхбаатар
62,322
Хэнтий
77,028
Улаанбаатар
1,491,375
1,491,375
Хот
Улсын дүн
2,197,970
Баруун бүс
135,803
Баян-Өлгий
39,043
Говь-Алтай
19,336
Завхан
16,625
Увс
30,503
Ховд
30,296
Хангайн бүс
245,062
Архангай
21,419
Баянхонгор
30,545
Булган
15,816
Орхон
102,160
Өвөрхангай
32,477
Хөвсгөл
42,645
Төвийн бүс
234,289
Говьсүмбэр
10,630
Дархан-Уул
86,076
Дорноговь
44,041
Дундговь
12,382
Өмнөговь
25,095
Сэлэнгэ
38,674
Төв
17,391
Зүүн бүс
91,441
Дорнод
45,966
Сүхбаатар
18,168
Хэнтий
27,307
Улаанбаатар
1,491,375
1,491,375
Хөдөө
Улсын дүн
1,040,509
Баруун бүс
273,176
Баян-Өлгий
66,047
Говь-Алтай
39,135
Завхан
56,154
Увс
53,806
Ховд
58,034
Хангайн бүс
359,291
Архангай
75,301
Баянхонгор
57,811
Булган
46,398
Орхон
3,827
Өвөрхангай
84,635
Хөвсгөл
91,319
Төвийн бүс
279,149
Говьсүмбэр
7,166
Дархан-Уул
19,847
Дорноговь
25,263
Дундговь
34,246
Өмнөговь
41,627
Сэлэнгэ
72,729
Төв
78,271
Зүүн бүс
128,893
Дорнод
35,018
Сүхбаатар
44,154
Хэнтий
49,721
Улаанбаатар
0
0

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Монгол Улсын хүн ам гэж МУ-ын нутаг дэвсгэрт байнга (183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар) оршин суугаа МУ-ын харьяат иргэд болон гадаадад амьдарч байгаа МУ-ын харьяат иргэдийн нийлбэр дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-04-22
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын жилийн эцсийн мэдээ, ХА-3
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0