Сүүлийн 12 сард хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь, 15-49 болон 15-64 нас, хүчирхийллийн хэлбэр, насны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Насны бүлэг (2)

ҮЗҮҮЛЭЛТ (1)

Хугацаа (огноо)

  Хугацаа (Жил)

  Харагдах төрөл

  Статистик үзүүлэлтНасны бүлэгҮЗҮҮЛЭЛТ2018
  15-49
  Бүгд
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3.6
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  14.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Сэтгэл санааны
  25.5
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  3.1
  15-19
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  0.4
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  8
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  7.7
  20-24
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  2.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  16.4
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  3.5
  25-29
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  17.4
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2
  30-34
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  5.6
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  17.7
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.6
  35-39
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3.8
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  12.7
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.3
  40-44
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  4.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  14.8
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.7
  45-49
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  1.1
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  9.5
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  0.5
  15-64
  Бүгд
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  12.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Сэтгэл санааны
  22.4
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.6
  15-19
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  0.4
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  8
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  7.7
  20-24
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  2.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  16.4
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  3.5
  25-29
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  17.4
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2
  30-34
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  5.6
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  17.7
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.6
  35-39
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  3.8
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  12.7
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.3
  40-44
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  4.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  14.8
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  2.7
  45-49
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  1.1
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  9.5
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  0.5
  50-54
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  0.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  6.6
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  0.6
  55-59
  Хамтрагчийн зүгээс: Бэлгийн
  0.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  3.6
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  0.4
  60-64
  Хамтрагчийн зүгээс: Бие махбодын эсвэл бэлгийн
  2.7
  Хамтрагчийн зүгээс: Сэтгэл санааны
  4.2
  Бусдын зүгээс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүдийн хувь
  1.1

  Мета мэдээлэл
  1 Тодорхойлолт
  Судалгаагаар 15-64 настай эмэгтэйчүүдийг эрэгтэй хүнтэй ойр дотно харилцаатай байсан эсэх, хэрэв хамтрагчтай байсан бол хамтрагчийн ямар нэг хүчирхийллийн үйлдэлд өртөж байсан эсэхийг сайтар бодож боловсруулсан багц асуулт асууж тодруулсан. Эдгээр асуултуудыг гагцхүү эрэгтэй хамтрагчтай байсан/одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйгээс асуув.
  2 Аргачлал, арга зүйн нэр
  Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал: Тооллого судалгааны асуулга боловсруулах
  3 Тооцох аргачлал
  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын аргачлалыг ашиглан хийсэн.
  4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
  Жил
  5 Хэмжих нэгж
  %
  6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-06-12
  7 Эх сурвалж
  Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа
  Тайлбар
  Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0