ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймаг2017
12-р анги
Бүгд
40,537
Баруун бүс
6,824
Баян-Өлгий
1,934
Говь-Алтай
843
Завхан
1,241
Увс
1,143
Ховд
1,663
Хангайн бүс
8,270
Архангай
1,462
Баянхонгор
1,194
Булган
682
Өвөрхангай
1,378
Хөвсгөл
2,276
Орхон
1,278
Төвийн бүс
6,450
Дорноговь
838
Дундговь
537
Өмнөговь
956
Сэлэнгэ
1,409
Төв
956
Дархан-Уул
1,488
Говьсүмбэр
266
Зүүн бүс
2,777
Дорнод
1,089
Сүхбаатар
715
Хэнтий
973
Улаанбаатар
16,196
16,196
БНСУ дахь монгол сургууль
20

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ерөнхий боловсролын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тоо байна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ерөнхий боловсролын сургуулийг нийт өдрөөр суралцан төгсөгчдийн тооны нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-04-13
7 Эх сурвалж
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0