ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН (ХЭМЖЭЭСТ ОНОО), хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг/нийслэл (3)

(1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймаг/нийслэл201820192020
Эрэгтэй
Улсын дүн
Математик
496.7504501.1
Монгол хэл
470.8479.7469.2
Нийгмийн ухаан
474.5485.1482
Англи хэл
498.5507.1498.9
Орос хэл
501.5587.5565.7
Газарзүй
505.4521512.2
Физик
496.6505.9500.7
Биологи
491.7517.2493.8
Хими
493.4513.5497.6
Монгол Улсын түүх
503527.5525.8
Эмэгтэй
Улсын дүн
Математик
503.5515.8513.9
Монгол хэл
515.3524.7530.4
Нийгмийн ухаан
520.6527.3528.5
Англи хэл
501.3505.8510
Орос хэл
554.1588.4604.5
Газарзүй
492.9513.1515.7
Физик
506.9522.7520.6
Биологи
502.8511.5518.9
Хими
502.6507.6513.7
Монгол Улсын түүх
497.5520.6522.4

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт нь Монгол Улсын хэмжэнд их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэдлэгийн түвшинг тогтоох, шалгуулагчдыг эрэмбэлэн жагсаахад чиглэгдсэн нормд тулгуурласан үнэлгээний хэлбэр юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Боловсролын статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 16-ны өдрийн 01/145 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг хэмжээст оноо буюу тухайн хичээлийн нийт гүйцэтгэлийг шалгалтад орсон бүсийн шалгуулагчдын гүйцэтгэлтэй харьцуулан хэмжээсжүүлж тооцсон.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-03-26
7 Эх сурвалж
БСШУСЯ-ны харьяа Боловсролын үнэлгээний төв
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0