Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн код20162018
Ядуурлын мэдрэмж
Баян-Өлгий
183
3.41.8
Говь-Алтай
182
4.75.1
Завхан
181
5.71.8
Увс
185
2.32.5
Ховд
184
3.44.1
Архангай
265
2.83.5
Баянхонгор
264
2.81.1
Булган
263
2.24.4
Орхон
261
2.52.5
Өвөрхангай
262
4.42.4
Хөвсгөл
267
2.42.1
Говьсүмбэр
342
7.94.2
Дархан-Уул
345
2.94.1
Дорноговь
344
2.61.7
Дундговь
348
1.82.5
Өмнөговь
346
0.80.7
Сэлэнгэ
343
4.62.7
Төв
341
1.32
Дорнод
421
4.84.6
Сүхбаатар
422
5.42.4
Хэнтий
423
4.34
Улаанбаатар
5
2.52.6
Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ядуурлын хамралтын хүрээний индекс (α=0) буюу ядуурлын түвшин нь нийт хүн амд ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувийг харуулна. Ядуурлын гүнзгийрэлтийн индекс (α=1) нь ядуу хүн амын хэрэглээний дундаж түвшин ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлнэ. Ядуурлын мэдрэмжийн индекс (α=2) нь ядуу хүн амын дундах хэрэглээний тархалтыг харуулна. Тухайн өрхийн хэрэглээ нэмэгдсэн ч хэмжээ нь ядуурлын шугамаас доогуур байвал ядуурлын хамрах хүрээ, гүнзгийрэлт өөрчлөгдөхгүй харин ядуурлын мэдрэмж нь нэмэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ядуурлын хэмжүүрийг дараах нэгдсэн томьёогоор тодорхойлно. Pα=1/n*[(((z-y1)/z)^α)+(((z-y2)/z)^α)+...+(((z-yq)/z)^α)] Энд: α - эерэг параметр; z - ядуурлын шугам; y - нэг хүнд ногдох хэрэглээ, i=1,2,3, ...,q; i - хувь хүн; n - ерөнхий олонлогт байгаа нийт хүн амын тоо; q - ядуурлын шугамаас доош хэрэглээтэй хүний тоо;
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-21
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0