Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн код20162018
Ядуурлын хамралтын хүрээ
Баян-Өлгий
183
34.424.3
Говь-Алтай
182
43.345.1
Завхан
181
47.525.7
Увс
185
24.229.6
Ховд
184
36.840.9
Архангай
265
37.638.2
Баянхонгор
264
38.829.6
Булган
263
31.436.8
Орхон
261
23.525.1
Өвөрхангай
262
41.134.1
Хөвсгөл
267
29.125.3
Говьсүмбэр
342
52.451.9
Дархан-Уул
345
33.432.8
Дорноговь
344
23.223.4
Дундговь
348
22.921.7
Өмнөговь
346
15.411.8
Сэлэнгэ
343
36.434
Төв
341
17.320.5
Дорнод
421
41.542.5
Сүхбаатар
422
4730.2
Хэнтий
423
43.838
Улаанбаатар
5
24.825.9
Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ядуурлын хамралтын хүрээний индекс (α=0) буюу ядуурлын түвшин нь нийт хүн амд ядуурлын шугамаас доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувийг харуулна. Ядуурлын гүнзгийрэлтийн индекс (α=1) нь ядуу хүн амын хэрэглээний дундаж түвшин ядуурлын шугамаас хэдэн хувиар доогуур байгааг илэрхийлнэ. Ядуурлын мэдрэмжийн индекс (α=2) нь ядуу хүн амын дундах хэрэглээний тархалтыг харуулна. Тухайн өрхийн хэрэглээ нэмэгдсэн ч хэмжээ нь ядуурлын шугамаас доогуур байвал ядуурлын хамрах хүрээ, гүнзгийрэлт өөрчлөгдөхгүй харин ядуурлын мэдрэмж нь нэмэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 06-ны өдрийн 1/135 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Ядуурлын хэмжүүрийг дараах нэгдсэн томьёогоор тодорхойлно. Pα=1/n*[(((z-y1)/z)^α)+(((z-y2)/z)^α)+...+(((z-yq)/z)^α)] Энд: α - эерэг параметр; z - ядуурлын шугам; y - нэг хүнд ногдох хэрэглээ, i=1,2,3, ...,q; i - хувь хүн; n - ерөнхий олонлогт байгаа нийт хүн амын тоо; q - ядуурлын шугамаас доош хэрэглээтэй хүний тоо;
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-21
7 Эх сурвалж
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0