Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүрэлдэхүүн (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Бүрэлдэхүүн20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
ДНБ
1,550,609.91,829,072.22,361,156.93,041,405.74,027,558.64,956,647.26,555,569.46,590,637.19,756,588.413,173,763.416,688,419.619,174,242.622,227,054.322,894,780.923,931,342.628,010,710.632,582,629.037,839,225.437,453,275.343,018,624.3
Цалин, түүнтэй адилтгах орлого
356,127.0429,000.0487,154.1712,094.8861,367.11,115,427.71,684,981.82,025,747.02,199,200.43,150,125.54,393,900.74,979,936.75,852,486.16,234,965.06,829,890.47,465,847.68,571,532.510,017,700.011,056,037.312,967,287.1
Үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ
146,742.3159,064.8166,045.7220,008.0269,328.8285,926.2375,236.8467,351.9686,091.9798,449.81,086,659.31,205,623.81,707,549.82,958,264.33,364,572.93,658,759.53,671,777.84,122,295.34,534,973.54,960,536.5
Үйлдвэрлэл, импортын цэвэр татвар
223,848.8249,690.4348,032.6412,836.0708,660.71,037,561.51,277,012.71,006,423.11,017,319.91,688,760.91,880,609.22,250,070.92,189,565.61,979,031.62,128,838.12,654,949.43,658,860.24,164,057.13,701,557.24,563,963.2
Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/ цэвэр холимог орлого
823,891.8991,317.11,359,924.51,696,467.02,188,202.12,517,731.73,218,338.13,091,115.15,853,976.27,536,427.19,327,250.410,738,611.312,477,452.811,722,519.811,608,041.314,231,154.016,680,458.519,535,173.018,160,707.320,526,837.6
Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн нэг жилийн хугацаанд шинээр бий болгосон нийт нэмэгдэл өртгийн хэмжээ юм. ДНБ-ийг үйлдвэрлэлийн, эцсийн ашиглалтын, орлогын гэсэн 3 аргаар тооцно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үндэсний нийт орлого тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2013 оны 11-р сарын 26- ны өдрийн 01/134 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Нийт үйлдвэрлэлээс завсрын хэрэглээг хасаж нэмэгдэл өртгийн нийлбэр дүнгээр тооцохыг үйлдвэрлэлийн; эцсийн хэрэглээ, хөрөнгийн нийт хуримтлал, цэвэр экспортын (экспорт, импортын зөрүү) нийлбэрээр тооцохыг эцсийн ашиглалтын; ажиллагчдын цалин хөлс, үндсэн хөрөнгийн хэрэглээ, үйлдвэрлэл, импортын цэвэр татвар (үйлдвэрлэл, импортын татвар, татаасын зөрүү), үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/холимог орлого зэрэг орлогын үзүүлэлтүүдийн нийлбэрээр тооцохыг орлогын арга гэж нэрлэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-05
7 Эх сурвалж
ААНБ-ын ... оны үйл ажиллагааны мэдээ, тооллого, судалгаа, татвар ...
Тайлбар
Тайлбар: 2010 оноос өмнөх оны мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын 2005 оны хүснэгтэд, 2010 оноос хойшхи онуудын мэдээлэл Нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2010-2019 оны үр дүнд суурилсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0