8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Ангилал2016201720182019
Эрэгтэй
11.69.68.311
Эмэгтэй
8.27.87.18.9
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
5.86.94.65.8
Хөгжлийн бэрхшээлгүй
10.18.87.89.2
Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-11-03
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0