Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Салбар (2)

Насны бүлэг (2)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

АймагСалбарНасны бүлэгХүйс2010201120122013201420152016201720182019
Улсын дүн
Бүгд
15-19
Эрэгтэй
20,77322,42032,25016,69213,74713,17810,84012,46414,34912,056
Эмэгтэй
13,52314,41325,2869,6347,1796,4815,2314,8734,3675,082
20-24
Эрэгтэй
59,06356,90158,63458,42854,79952,49047,63948,18951,16543,047
Эмэгтэй
45,99343,41841,85944,28838,76237,97329,63530,12534,43828,114
25-29
Эрэгтэй
76,38076,39683,20386,59088,09188,01287,77089,67586,97481,890
Эмэгтэй
64,50861,38770,62174,44073,43569,43173,87572,87567,94362,098
30-34
Эрэгтэй
78,45374,65079,77788,74486,21291,92793,706100,194109,46193,638
Эмэгтэй
69,55970,27871,35073,95175,64782,61181,87989,42687,18585,680

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ажиллагч гэж зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэлбэрийн хүрээнд, цалин хөлс, орлого олох зорилгоор бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлж буй хөдөлмөрийн насны хүнийг хэлнэ. Хөдөлмөр эрхлэгчдийг ажлын байрандаа байгаа болон түр эзгүй байгаа гэж хоёр бүлэгт хувааж авч үзнэ (заалт 27, ОУХС-ын 19-р бага хурлын тогтоол-I).
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Тайлбар: Хөдөлмөрийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн эх үүсвэр нь Ажиллах хүчний судалгаа. Судалгааны үр дүнг улс, аймаг, нийслэлийн түвшинд насны бүлэг, хүйс, эдийн засгийн ангилал, хөдөлмөр эрхлэлтийн статус гэх мэт дэд ангиллаар тооцоход цөөн тооны зөрүү гардаг. Учир нь судалгааны үр дүнг SPSS программаас жин тооцон, үр дүнг бутархай тооноос бүхэл оронтой тоо руу шилжүүлэн авдаг.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-10-27
7 Эх сурвалж
Ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0