АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (2)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

АймагХүйс2018-IV2018
Улсын дүн
Бүгд
1,120.31,002.9
Эрэгтэй
1,227.91,100.3
Эмэгтэй
1,009.0903.3
Баян-Өлгий
Бүгд
666.7593.5
Эрэгтэй
683.7610.1
Эмэгтэй
649.8577.3
Говь-Алтай
Бүгд
773.7675.0
Эрэгтэй
753.9667.3
Эмэгтэй
790.6681.5
Завхан
Бүгд
756.0665.8
Эрэгтэй
759.1673.9
Эмэгтэй
753.4659.1
Увс
Бүгд
726.1640.9
Эрэгтэй
710.9636.5
Эмэгтэй
739.4644.7
Ховд
Бүгд
777.5675.8
Эрэгтэй
805.0695.2
Эмэгтэй
752.2657.4
Архангай
Бүгд
715.1620.7
Эрэгтэй
668.6593.3
Эмэгтэй
747.0639.3
Баянхонгор
Бүгд
744.7656.5
Эрэгтэй
722.4647.9
Эмэгтэй
760.5662.6
Булган
Бүгд
746.4652.1
Эрэгтэй
727.6638.8
Эмэгтэй
762.0663.1
Өвөрхангай
Бүгд
731.8653.1
Эрэгтэй
695.7629.2
Эмэгтэй
759.1671.0
Хөвсгөл
Бүгд
711.8619.9
Эрэгтэй
707.7621.4
Эмэгтэй
715.0618.8
Орхон
Бүгд
1,345.81,216.4
Эрэгтэй
1,660.31,508.0
Эмэгтэй
1,017.3925.0
Дорноговь
Бүгд
1,001.3895.5
Эрэгтэй
1,123.41,010.0
Эмэгтэй
869.7773.0
Дундговь
Бүгд
765.3656.3
Эрэгтэй
752.7649.2
Эмэгтэй
774.4661.4
Өмнөговь
Бүгд
1,067.4933.9
Эрэгтэй
1,213.61,071.4
Эмэгтэй
863.4753.2
Сэлэнгэ
Бүгд
874.5789.0
Эрэгтэй
944.2857.5
Эмэгтэй
803.2719.4
Төв
Бүгд
749.0671.0
Эрэгтэй
739.3673.4
Эмэгтэй
757.4669.0
Дархан-Уул
Бүгд
943.8845.1
Эрэгтэй
1,045.4948.6
Эмэгтэй
833.7737.3
Говьсүмбэр
Бүгд
1,086.9918.0
Эрэгтэй
1,241.61,038.9
Эмэгтэй
926.6794.3
Дорнод
Бүгд
889.5780.1
Эрэгтэй
943.7836.3
Эмэгтэй
835.3725.6
Сүхбаатар
Бүгд
775.1690.1
Эрэгтэй
810.9724.7
Эмэгтэй
741.9657.8
Хэнтий
Бүгд
781.9694.7
Эрэгтэй
825.6746.8
Эмэгтэй
744.4649.7
Улаанбаатар
Бүгд
1,255.71,119.7
Эрэгтэй
1,366.61,217.2
Эмэгтэй
1,134.51,014.6
Хэмжих нэгж: мян.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Дундаж цалин хөлс нь тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бодит цалингийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2009 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/173 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Дундаж цалин хөлс нь тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм. Үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй цагийн олговор болон бусад олговроос цалин хөлс бүрдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
мян.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-30
7 Эх сурвалж
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0