Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн кодХүйс2016201720182019
15-19
Улсын дүн
0
Бүгд
9.51010.611.5
T2
Эрэгтэй
1212.915.816.4
T2
Эмэгтэй
6.96.95.36.4
20-24
Улсын дүн
0
Бүгд
52.149.852.957.2
T3
Эрэгтэй
61.75761.764.5
T3
Эмэгтэй
41.941.94449.2
25-29
Улсын дүн
0
Бүгд
76.174.373.776.3
T4
Эрэгтэй
86.484.587.188.3
T4
Эмэгтэй
66.564.861.565
30-34
Улсын дүн
0
Бүгд
7980.780.880
T5
Эрэгтэй
88.989.892.789.6
T5
Эмэгтэй
69.772.369.571.7
35-39
Улсын дүн
0
Бүгд
82.782.283.183.1
T6
Эрэгтэй
87.98991.590.3
T6
Эмэгтэй
77.77675.576.4
Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ажиллах хүчний оролцооны түвшин нь хөдөлмөрийн насны хүн амын хэдэн хувийг ажиллах хүчин эзэлж байгааг харуулдаг үзүүлэлт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Ажиллах хүчний тоог хөдөлмөрийн насны хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин=Ажиллах хүч/Хөдөлмөрийн насны хүн ам*100%
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-25
7 Эх сурвалж
Ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0