Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Статистик үзүүлэлтАймагАймгийн кодХүйс2016201720182019
Бүгд
Баян-Өлгий
183
Бүгд
43,93953,15355,77134,006
Говь-Алтай
182
Бүгд
26,40228,33528,62827,153
Завхан
181
Бүгд
33,57734,61833,30130,779
Увс
185
Бүгд
36,58038,23036,43634,872
Ховд
184
Бүгд
40,11739,66939,62640,356
Архангай
265
Бүгд
44,63045,20846,26649,902
Баянхонгор
264
Бүгд
45,07743,32944,73435,999
Булган
263
Бүгд
28,16430,77229,48129,951
Орхон
261
Бүгд
42,70442,14140,04135,785
Өвөрхангай
262
Бүгд
54,39559,69359,03251,732
Хөвсгөл
267
Бүгд
59,65161,57861,13957,376
Говьсүмбэр
342
Бүгд
6,2397,7117,4688,058
Дархан-Уул
345
Бүгд
37,99242,52239,22342,810
Дорноговь
344
Бүгд
31,17733,43931,34032,985
Дундговь
348
Бүгд
22,24723,65724,54723,185
Өмнөговь
346
Бүгд
28,37030,29232,01932,473
Сэлэнгэ
343
Бүгд
40,15646,54048,60537,699
Төв
341
Бүгд
49,04050,25750,99240,760
Дорнод
421
Бүгд
31,05731,48832,18933,528
Сүхбаатар
422
Бүгд
29,99129,28229,28430,603
Хэнтий
423
Бүгд
32,64231,96033,18234,421
Улаанбаатар
5
Бүгд
511,511553,570555,350529,460
Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Ажиллах хүч гэж тухайн хугацаанд зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэлбэрийн хүрээнд, цалин хөлс, орлого олох зорилгоор бусдын хэрэглээнд зориулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд хүч хөдөлмөрөө нийлүүлж байгаа ажиллагчид болон нийлүүлэхэд бэлэн байгаа ажилгүй хүн юм (заалт 11, 16, ХСОУ-ын 19-р бага хурлын тогтоол-I). Тайлбар: Хөдөлмөрийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг мэдээллийн эх үүсвэр нь Ажиллах хүчний судалгаа. Судалгааны үр дүнг улс, аймаг, нийслэлийн түвшинд насны бүлэг, хүйс, эдийн засгийн ангилал, хөдөлмөр эрхлэлтийн статус гэх мэт дэд ангиллаар тооцоход цөөн тооны зөрүү гардаг. Учир нь судалгааны үр дүнг SPSS программаас жин тооцон, үр дүнг бутархай тооноос бүхэл оронтой тоо руу шилжүүлэн авдаг.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 2019 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн A-09/A-08 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Ажиллах хүч: Тухайн хугацаанд хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллах хүчээ нийлүүлж байгаа ажиллагчид болон нийлүүлэхэд бэлэн байгаа ажилгүй хүний тооны нийлбэрээр тооцно. Ажиллах хүч = Ажиллагчид + Ажилгүй хүн
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал, Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-08-11
7 Эх сурвалж
Ажиллах хүчний судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: Жилээрх үр дүнгийн эх үүсвэр 2009 оноос "Ажиллах хүчний судалгаа"-ны дүнгээр тооцож гаргасан. Харин өмнөх онуудад аймаг, нийслэлийн засаг захиргааны нэгжээс мэдээлдэг "Хүн амын ажил эрхлэлтийн жилийн тайлан"-гийн дүнгээр гаргаж байсан болно.
Улирлаарх үр дүнгийн эх үүвсэр "Ажиллах хүчний судалгаа"-ны дүнгээр болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0