Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

ҮЗҮҮЛЭЛТ (2)

ҮЗҮҮЛЭЛТ (1)

Хугацаа (огноо)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Судалгаагаар 15-64 настай эмэгтэйчүүдийг эрэгтэй хүнтэй ойр дотно харилцаатай байсан эсэх, хэрэв хамтрагчтай байсан бол хамтрагчийн ямар нэг хүчирхийллийн үйлдэлд өртөж байсан эсэхийг сайтар бодож боловсруулсан багц асуулт асууж тодруулсан. Эдгээр асуултуудыг гагцхүү эрэгтэй хамтрагчтай байсан/одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйгээс асуув.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал: Тооллого судалгааны асуулга боловсруулах
3 Тооцох аргачлал
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын аргачлалыг ашиглан хийсэн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
%
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-01-27
7 Эх сурвалж
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа-2017
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0