Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Тогтвортой бус)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
10 жил тутамд Хүн ам орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог сууцны төрлөөр нь ангилан харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
10 жил тутамд Хүн ам орон сууцны тооллого /ХАОСТ/-ын дүнгээр өрхийн тоог сууцны төрлөөр нь ангилан харуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-10-29
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн ам орон сууцны тооллого
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0