Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Сууцны төрөл (2)

ШАЛНЫ ҮНДСЭН МАТЕРИАЛ (2)

Хугацаа (Тогтвортой бус)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2019 онд зохион байгуулагдсан Байшин, орон сууцны тооллогын дүнгээр сууцны тоог сууцны төрөл, шалны үндсэн материалын төрлөөр ангилан харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Сууцны шалны үндсэн материалыг хийцээс хамааруулан мод, бетон/цемент, бусад гэж тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-08-03
7 Эх сурвалж
Үндэсний статистикийн хороо, Байшин, орон сууцны тооллого 2019 он
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0