НӨӨЦИЙН ХҮСНЭГТ, үндсэн болон худалдан авагчийн үнээр (48x32))

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

CPC (1)

ISIC (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Худалдан авагчийн үнээрх ашиглалтын хүснэгт нь эдийн засаг дахь боломжит бүх бараа, бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчийн үнээр үнэлж, тэгш өнцөгт матриц хэлбэрээр илэрхийлсэн, мөр болон баганаар ашиглалтын янз бүрийн хэлбэрээр бүтээгдэхүүнийг дараалуулан харуулсан бүтээгдэхүүний цогц баланс юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Нөөц ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл байгуулах аргачлал ( YСХ-ын даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Нөөцийн хүснэгтийг байгуулахдаа эхний шатанд үндсэн үнээрх дотоодын үйлдвэрлэл дээр СИФ үнээрх импортыг нэгтгэн нийт нөөцийг үндсэн үнээр гаргана. Дараагийн шатанд тээвэр, худалдааны нэмэгдэл, бүтээгдэхүүний цэвэр татварын үнэлгээний баганан векторуудыг үндсэн үнээрх нийт нөөц дээр нэмж, нийт нөөцийг худалдан авагчийн үнээр тооцно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-07-21
7 Эх сурвалж
СХТ байгуулах тусгайлсан судалгаа, үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, хэрэглээний үнийн статистик, татварын мэдээлэл, бизнес регистр, ААН-ийн тооллого, бизнес статистик, ӨНЭЗС, засгийн газрын санхүүгийн статистик, мөнгөний статистик, ажиллах хүчний статистик, ХАОСТ, ХАА-н тооллого, гадаад худалдааны статистик, төлбөрийн тэнцэл, далд эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: 2015 оны суурь НАХ-ийн үр дүнд үндэслэн 2015-2019 оны дүнг тодотгосон.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0