САЛБАР ХООРОНДЫН ТЭНЦЭЛ, (20x20)

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Салбар (1)

Салбар (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Салбар хоорондын тэнцэл (СХТ) нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны бараа, үйлчилгээний ашиглалт, үйлдвэрлэлийн үр дүнд бий болсон орлогыг нэгтгэж харуулсан загвар хүснэгт юм.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Нөөц ашиглалтын хүснэгт, салбар хоорондын тэнцэл байгуулах аргачлал ( YСХ-ын даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны 01/151 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Салбар хоорондын тэнцлийг олон улсын аргачлалын дагуу нөөц, ашиглалтын хүснэгтээс хөрвүүлж байгуулна. СХТ-ийн мөр нь салбаруудын нийт үйлдвэрлэлтийг харуулах бөгөөд энэ нь салбаруудын завсрын хэрэглээ болон эцсийн хэрэглээ гэж хуваагдана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2021-07-21
7 Эх сурвалж
СХТ байгуулах тусгайлсан судалгаа, үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, хэрэглээний үнийн статистик, татварын мэдээлэл, бизнес регистр, ААН-ийн тооллого, бизнес статистик, ӨНЭЗС, засгийн газрын санхүүгийн статистик, мөнгөний статистик, ажиллах хүчний статистик, ХАОСТ, ХАА-н тооллого, гадаад худалдааны статистик, төлбөрийн тэнцэл, далд эдийн засгийн судалгаа
Тайлбар
Тайлбар: 2015 оны суурь НАХ-ийн үр дүнд үндэслэн 2015-2019 оны дүнг тодотгосон.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0