Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Жендэрийн хөгжлийн индекс нь хүний хөгжлийн үндсэн гурван хэмжигдэхүүн дэх эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хоорондын тэгш бус байдлыг илэрхийлнэ. Үүнд:  Эрүүл саруул байхыг тодорхойлох үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтаар  Боловсролын байдлыг тодорхойлох үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн сургуульд суралцах хугацаа болон 25, түүнээс дээш насны эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн сургуульд суралцсан хугацаагаар  Эдийн засгийн баялгийг хүртэх чадварыг эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хувьд цалин, орлогоор авч үзнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүний хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2014 оны 7 сарын 02-ны өдрийн тушаал )
3 Тооцох аргачлал
ЖХИ=(ХХИэм)/(ХХИэр) ХХИэм - эмэгтэйчүүдийн хувьд тооцсон хүний хөгжлийн индекс ХХИэр -эрэгтэйчүүдийн хувьд тооцсон хүний хөгжлийн индекс
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-06-25
7 Эх сурвалж
ЭМЯ: Хүн амын төрөлт, нас баралт, өвчлөлийн жилийн мэдээ СЕХ: УИХ-ын сонгуулийн дүнгийн мэдээ ҮСХ: Хүн ам, орон сууцны тооллого, Ажиллах хүчний судалгаа,
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0