ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, хариуцлагын хэлбэр,ажиллагчдын тооны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бизнес Регистр (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Статистикийн бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог эдийн засгийн салбарын ангиллаар харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын тоо
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-22
7 Эх сурвалж
Бизнес регистрийн сан
Тайлбар
Тайлбар: 2011 оны 2, 3-р улиралд Аж ахуйн нэгжийн тооллогын боловсруулалтын үе шат байсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0