ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, өмчийн хэлбэр, ажиллагчдын тооны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бизнес Регистр (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог өмчийн хэлбэр болон ажиллагчдын тооны бүлгээр харуулна
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бизнес регистрийг байгуулж, хөтлөх аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 14-ний 01/5 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн улиралд шинээр нэмэгдсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг БР-1 маягтын дагуу авч, бизнес регистрийн санд нэмснээр гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-22
7 Эх сурвалж
Статистикийн бизнес регистрийн сан
Тайлбар
Тайлбар: 2011 оны 2, 3-р улиралд Аж ахуйн нэгжийн тооллогын боловсруулалтын үе шат байсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0