БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САНД БҮРТГЭЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, жил, хариуцлагын хэлбэр, үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бизнес Регистр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог хариуцлагын хэлбэр болон үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдлаар нь харуулна.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бизнес регистрийг байгуулж, хөтлөх аргачлал ( ҮСГ-ын даргын 2008 оны 01 сарын 14-ний 01/5 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тухайн улиралд шинээр нэмэгдсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг БР1 маягтын дагуу авч, бизнес регистрийн санд нэмснээр гаргана.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-03
7 Эх сурвалж
Статистикийн бизнес регистрийн сан
Тайлбар
Тайлбар: 2011 оны 2, 3-р улиралд Аж ахуйн нэгжийн тооллогын боловсруулалтын үе шат байсан.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0