АГААРЫН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР, станцаар, сараар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймгийн төв, нийслэл (2)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ℃

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үнэмлэхүй их температур
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 )
3 Тооцох аргачлал
Үнэмлэхүй их температур
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2018-10-15
7 Эх сурвалж
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0