МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, үндсэн ангиллаар, улс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Газрын нэгдмэл сан (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-04
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0