ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ШИНГЭЭЛТ, ЯЛГАРАЛ, салбараар, үндсэн үзүүлэлтээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн СО2-экв

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүлэмжийн хий гэж хэт улаан туяаг шингээн авч буцаан туяаруулах шинж чанартай байгалийн буюу хүний үйл ажиллагааны гаралтай хийн мандлын бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үүнд нүүрсхүчлийн хий (CO2), метан (CH4), азотын хүчил (N2O), ус фторт нүүрстөрөгчүүд (HFCs), перфторт нүүрстөрөгчүүд (PFCs), гексафторт хүхэр (SF6) зэрэг хий орно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Бусад
3 Тооцох аргачлал
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх засгийн газар хоорондын мэргэжилтний хорооноос баталсан аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Бусад (бичих)
5 Хэмжих нэгж
Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2018-09-21
7 Эх сурвалж
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0