АГААР ДАХЬ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН АГУУЛАМЖ, станцаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Байршил (1)

Агаарын бохирдолын үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мг/м3

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хүхэрлэг хий (SO2), азотын ислүүд (NOx), аммиак (NH3), тоос (PM10,PM2,5болон нийт тоос (TSP)), нүүрсхүчлийн исэл болон намгийн хийн бус дэгдэмхий органик нэгдэл (NMVOCs), байнгын органик бохирдуулагчид, хүнд металлын агаарт ялгарч буй нийт хэмжилтээр тодорхойлно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны 01/173 )
3 Тооцох аргачлал
Агаарын чанарын хяналтын сүлжээ нь суурин болон хөдөлгөөнт харуулаас бүрддэг. Харуулын байрлалыг сонгохдоо агаарын бохирдол ихтэй (аж үйлдвэр, төв зам) орчинд шууд сэргийлэх зорилгоор, хотын хүн ам байнга оршин суух газарт ерөнхий үнэлгээ хийх боломжийг харгалзан байрлуулна. Агаарын чанарын стандартын дагуу дараах хүлцэх хэм хэмжээтэй харьцуулна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
мкг/м3
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-09-19
7 Эх сурвалж
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага “Агаарын чанарын төлөв байдлын 20... оны жилийн мэдээ” БОХ 8.1 маягтаар аймаг, нийслэлийн харуулын дүнгээр гаргаж, ҮСХ-нд ирүүлнэ. Мөн Улаанбаатар хотын агаарын чанарын сар бүрийн мэдээллийг агаарын чанарын асуудал эрхэлсэн мэргэжлийн алба “Агаар дахь бохирдуулагч бодисын агууламж” ЦУ-2 маягтаар ҮСХ-нд ирүүлнэ.
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0